De goederen worden verzonden op risico en gevaar van de ontvangers, zelfs deze franco geleverd worden. Behoudens het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de Verkoper, worden de goederen geleverd op de plaats van bestemming aangeduid in de bestelbon van de Verkoper. Het tijdstip van levering wordt in onderling overleg tussen de Verkoper en de Consument bepaald.

Indien de dag van de levering nog niet exact kan vastgelegd worden bij de verkoop dan wordt een benaderende periode vastgelegd waarbij de exacte datum nadien in onderling overleg wordt bepaald. De Verkoper zal slechts gehouden zijn tot levering van de bestelde producten op elke werkdag tussen 8 uur en 18 uur op het overeengekomen leveringsadres.

De Consument staat in voor passend onthaal en permanentie op de afgesproken datum . De Verkoper kan de leveringstermijn niet éénzijdig bepalen of wijzigen. Het aantal en de toestand van de producten dienen verplicht te worden gecontroleerd op het moment van levering.

Alle zichtbare gebreken moeten vermeld worden op de leveringsbon die ondertekend moet worden terugbezorgd aan de vervoerder/verkoper. Het aannemen van een zending, zonder schriftelijke opmerkingen op de vrachtbrief of de leveringsbon geldt als onweerlegbaar vermoeden dat het geleverde vrij van zichtbare gebreken was. De Consument zal specifiek elke beschadiging aan de verpakking laten vermelden.

Deze bepaling doet geen afbreuk aan de rechten van de Consument ter zake van de overeenstemming zoals bepaald in art. 1649 bis e.v. BW.