1. Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna de "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen LED-INNOVATIE BVBA met vestiging te Nieuwkerkenstraat 180, 9100 Nieuwkerken-Waas (hierna de "Verkoper") en de Consument. Bijgevolg sluit de Verkoper enkel overeenkomsten af onder huidige voorwaarden met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Deze voorwaarden zijn zowel van toepassing bij verkoop als bij uitvoering van werken zoals het plaatsen van de verkochte goederen. In geval de Consument met bepaalde voorwaarden niet akkoord gaat, dient hij de Verkoper daarvan op straffe van verval op de hoogte te brengen binnen zeven werkdagen na ontvangst van de Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden worden onweerlegbaar geacht ter kennis te zijn gebracht van de Consument voor de totstandkoming van de overeenkomst. Door de bestelling aanvaardt de Consument deze voorwaarden.

2. Verkoop op afstand

Deze clausule is enkel van toepassing bij de verkoop op afstand in de zin van de WHPC en tenzij de offerte of bestelbon uitdrukkelijk vermeldt dat het om vervaardiging gaat overeenkomstig de specificaties van de consument of dat het een duidelijk persoonlijk karakter heeft.
De Consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 (veertien) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.
Het is de Verkoper evenwel toegelaten in het algemeen een borgsom te vragen van de Consument als voorwaarde voor de levering . Deze borgsom vertegenwoordigt hoogstens 100 % van de totale prijs. Ingeval van klachten kan de Consument zich wenden tot volgend adres: LED-INNOVATIE BVBA, Kamslagerstraat 6, 9100 Sint-Niklaas. De diensten na verkoop verstrekt door de Verkoper zijn de volgende: het vervangen van de goederen overeenkomstig de wettelijke garantieverplichtingen. Hieronder zijn niet begrepen alle kosten die wettelijk lastens de consument kunnen gelegd worden en die verband houden met deze vervanging.

3. Offertes/aanbiedingen

De offertes/aanbiedingen van de Verkoper zijn niet bindend tot zolang deze, na de aanvaarding door de Consument, niet op hun beurt worden bevestigd door de Verkoper. Afbeeldingen, maat- en gewichtsopgaven, enz. welke de Verkoper verstrekt in catalogi, website, reclamemateriaal of anderszins, zijn voor hem niet bindend en uitsluitend bedoeld om een voorstelling te geven van het aangeboden artikel. Afwijkingen in welke vorm dan ook geven de Consument niet het recht de goederen te weigeren, betaling achterwege te laten of schadevergoeding te eisen. Een overeenkomst is slechts definitief tot stand gekomen op het ogenblik dat de Verkoper de bestelling schriftelijk heeft aanvaard en de Consument een orderbevestiging ontvangt. De Verkoper zal, na het tot stand komen van de overeenkomst, de voor de Consument wezenlijke kenmerken van het product of dienst niet éénzijdig kunnen wijzigen. Dit geldt ook voor het gebruik dat de Consument voorzag, althans voor zover hij dit aan de Verkoper mededeelde en de verkoper dit aanvaardde, of bij gebreke aan dergelijke specificatie, het gebruik redelijkerwijze was te voorzien.

4. Leveringen

De goederen worden verzonden op risico en gevaar van de ontvangers, zelfs deze franco geleverd worden. Behoudens het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de Verkoper, worden de goederen geleverd op de plaats van bestemming aangeduid in de bestelbon van de Verkoper. De tijdstip van levering wordt in onderling overleg tussen de Verkoper en de Consument bepaald. Indien de dag van de levering nog niet exact kan vastgelegd worden bij de verkoop dan wordt een benaderende periode vastgelegd waarbij de exacte datum nadien in onderling overleg wordt bepaald. De Verkoper zal slechts gehouden zijn tot levering van de bestelde producten op elke werkdag tussen 8 uur en 18 uur op het overeengekomen leveringsadres. De Consument staat in voor passend onthaal en permanentie op de afgesproken datum . De Verkoper kan de leveringstermijn niet éénzijdig bepalen of wijzigen. Het aantal en de toestand van de producten dienen verplicht te worden gecontroleerd op het moment van levering. Alle zichtbare gebreken moeten vermeld worden op de leveringsbon die ondertekend moet worden terugbezorgd aan de vervoerder/verkoper. Het aannemen van een zending, zonder schriftelijke opmerkingen op de vrachtbrief of de leveringsbon geldt als onweerlegbaar vermoeden dat het geleverde vrij van zichtbare gebreken was. De Consument zal specifiek elke beschadiging aan de verpakking laten vermelden. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de rechten van de Consument ter zake van de overeenstemming zoals bepaald in art. 1649 bis e.v. BW.

5. Waarborg

In geval van tijdig gemelde zichtbare gebreken, waarvoor de Verkoper verantwoordelijk is en die buiten de wettelijke bescherming van de Consument vallen inzake de leveringsplicht in overeenstemming met de overeenkomst, zal de Verkoper de keuze hebben om ofwel de gebrekkige producten te vervangen door identieke conforme producten, ofwel een prijsvermindering voor de gebrekkige producten toe te staan. De waarborg van de Verkoper beperkt zich in alle andere gevallen tot wat wettelijk is voorzien in art. 1649 bis e.v. BW. De Consument erkent geïnformeerd te zijn door de Verkoper ter zake van de noodzaak om de installatie van de producten enkel door bekwame vakspecialisten te laten doen. De Verkoper kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor elke vorm van verkeerd gebruik van het verkochte product buiten zijn tussenkomst. Alle garantiebepalingen vervallen ter zake van de wijzigingen die de consument aanbrengt met inbegrip van de gevolgen van deze wijzigingen. Onverminderd het bepaalde in artikel 4, dienen klachten over gebreken van producten of van de uitgevoerde werken op straffe van verval van rechten bij aangetekend schrijven gemeld worden aan de verkoper binnen de twee maand vanaf de levering en/of plaatsing bij zichtbare gebreken indien geen vrachtbrief of leveringsbon voorhanden is of vanaf de ontdekking ingeval van verborgen gebreken. De vrijwaringplicht voor alle gebreken door de Verkoper dooft uit na twee jaar te rekenen vanaf de leveringsdatum. De vordering in rechte van de Consument moet in alle gevallen op straffe van verval ingesteld worden binnen het jaar vanaf de dag waarop de Consument de niet overeenstemming of het gebrek heeft vastgesteld zonder dat die termijn voor het einde van de termijn van twee jaar mag verstrijken. Indien de Verkoper ook de installatie van de aangekochte producten doet, garandeert de Consument een bestaande technisch aangepaste en wettelijk goedgekeurde elektrische installatie in het desbetreffend gebouw en ontslaat hij dienvolgens de Verkoper van elk verder onderzoek en elke aansprakelijkheid ter zake. De consument verbindt zich ertoe om voorafgaandelijk aan de gebeurlijke plaatsing, de Verkoper volledig te informeren ter zake van het post - interventie dossier van het gebouw of zal evenwaardige informatie aan de Verkoper bezorgen ter zake van alle nuts leidingen en relevante kenmerken van het gebouw. Bij inbreuk op deze verplichting kan de Verkoper niet aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan of te wijten aan het gebouw en alle toebehoren met inbegrip van nuts leidingen. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de rechten van de Consument ter zake van de overeenstemming zoals bepaald in art. 1649 bis e.v. BW en andere bepalingen van dwingend recht.

6. Prijzen

De aangeduide prijs is de door de Consument te betalen totale prijs waaronder is begrepen: de belasting over de toegevoegde waarde en alle overige taksen en de kosten van alle diensten die door de Consument verplicht moeten worden bijbetaald. Hierin zijn echter niet begrepen: de verplaatsingskosten alsmede de kosten voor de plaatsing van het product.

7. Betalingsmodaliteiten

Behalve bij verkoop op afstand zijn alle facturen van de Verkoper contant en dus onmiddellijk betaalbaar op datum van de factuur. Bij wanbetaling is de Consument van rechtswege en zonder vooraf gaandelijke ingebrekestelling een intrest verschuldigd a rato van de jaarlijkse wettelijke intrestvoet vanaf de vervaldag en een schadebeding van 10 % op het totale factuurbedrag en met een minimum van 100 EUR. Een gelijkwaardige vergoeding komt aan de Consument indien de verkoper in gebreke blijft zijn verplichtingen na te komen. In geval van aankoop zal aan de Consument via e-mail een factuur gezonden worden. Indien geen e-mailadres werd opgegeven wordt de factuur ter hand gesteld bij de levering of verzonden via de traditionele post. Behalve bij aankoop op afstand en onverminderd de mogelijkheid om desgevallend betaling van een waarborgsom te vragen, heeft de Verkoper het recht om de betaling te eisen hetzij voorafgaandelijk aan de levering hetzij op het ogenblik van de levering. De verkoper heeft in voornoemde gevallen nog steeds het recht om alvorens te leveren eenzijdig bijkomende betalingsgaranties, voorschotten of waarborgen te eisen. Ingeval de Consument afziet van het sluiten van de overeenkomst heeft de verkoper het recht de betaalde bedragen te behouden. Evenwel heeft de Consument het recht om een gelijkwaardig bedrag aan schadevergoeding te ontvangen van de verkoper wanneer deze laatste afziet van het sluiten van de overeenkomst. De Verkoper maakt ter zake uitdrukkelijk eigendomsvoorbehoud over alle geleverde goederen zelfs indien deze werden geplaatst en zulks tot de dag van de volledige betaling van hoofdsom, intresten, schadebeding en kosten. Alle door de Verkoper geplaatste roerende goederen worden onweerlegbaar geacht niet blijvend aan het erf verbonden en dus verwijderbaar te zijn. Grensoverschrijdende betaalopdrachten worden enkel als voldaan beschouwd indien de eventuele extra overschrijvingskosten door de Consument werden betaald.

8. Contractbreuk

De Consument en Verkoper zijn ertoe gehouden de overeenkomst uit te voeren tenzij bij overmacht. Ingeval van contractbreuk is de ene partij aan de andere een forfaitaire vergoeding verschuldigd gelijk aan 10 % van de totale prijs. Overmacht bestaat in geval van maar niet beperkt tot oorlog, nationale of internationale conflicten, staking, lock-out, gebrek aan vervoermateriaal of grondstoffen en brand. De uitvoering van de overeenkomst zal in geval van voortdurende en ononderbroken overmacht worden opgeschort voor de duur ervan. Dit gedurende een maximale duur van zes maand. Ingeval de overmacht nog bestaat na het verstrijken van deze termijn is de overeenkomst van rechtswege ontbonden zonder dat een partij aan de andere enige vergoeding is verschuldigd.

9. Nietigheid

Indien een van de clausules van de Algemene Voorwaarden nietig zou worden verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de andere clausules niet aantasten en zullen de Verkoper en de Consument zich inspannen om onmiddellijk en te goeder trouw een geldige clausule met hetzelfde economisch effect te onderhandelen. Indien een clausule of een onderdeel ervan onmogelijkerwijze strijdig zou zijn met enige bepaling van dwingend recht dan komt deze laatste bepaling van rechtswege in de plaats van de strijdige bepaling.

10. Toepasselijk recht - Bevoegde rechtbank

De Algemene Voorwaarden en elke overeenkomst waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing is, wordt beheerst door het Belgisch recht. De bevoegde rechtbank wordt aangeduid volgens art. 624 van het Gerechtelijk Wetboek. De rechtstaal is de moedertaal van de consument. Partijen verplichten zich ertoe om , op straffe van onontvankelijkheid van het instellen van een vordering met uitzondering van bewarende maatregelen, met gelijk gedeelde kosten voorafgaandelijk een mediatie te organiseren.?